sunnuntai 29. heinäkuuta 2018

Häxor och jesuiter


Människan behöver en gud och en tro för att stöda det bräckliga självförtroendet som den andliga ensamheten ropar efter. En tro i sin tur behöver en grupp och en lära med vilken gruppens tankar och verksamhet kan påverkas och likriktas. Traditionellt leddes dessa grupper av påver, präster och predikanter som i sin tur med hård hand styrde sina ”undersåtar”. Ju kraftigare fäste tron får i samhället, desto aggressivare blir trosfrändernas verksamhet gentemot föreställda motståndare. 
Så småningom växer segregationen till att man separerar flocken av gudfruktiga från flocken av syndare och de stackars syndarna blir föremål för en systematisk häxjakt. Korstågens svärdsmission blir något gott som människan tror sig har rätt att utöva.

Historien är full av berättelser som bevisar att häxjakt alltid uppstått med en ny gud och en ny tro. Vi känner till den katolska kyrkans och prästerskapets framfart under senmedeltiden. Under inkvisitionen från 1251 blev det plikt att ange misstänkta (syndare) med anonyma anklagelser, och bruket av tortyr accepterades. Allt detta ledde till omfattande maktmissbruk och excesser. 

Många oskyldiga angavs för sådant de aldrig gjort och då de vägrade bekänna sin skuld, blev de avrättade. En av de mest kända var Jeanne d’Arc, som brändes på bål 30 maj 1431. Katarerna som själva kallade sig för ”goda kristna” krossades av den katolska kyrkan och dess nystartade inkvisition under 1200-talet. Ännu så sent som på 1600-talet blev Galileo Galilei ställd inför domstol och dömdes till husarrest för resten av sitt liv. Han påstod att jorden cirkulerade runt solen och inte tvärtom som den katolska kyrkan ville.

Häxbålen tog slut 1811 då Barbara Zdunk från den Preussiska Polen avrättades sedan hon anklagats för att ha förorsakat mordbrand med hjälp av trolldom och denna dom lär höra till de sista inom denna ”religion”.

Karl Marx var nästa präst i kön med en ny tro som skulle frälsa hela världen från kapitalismens ok. Han läror förädlades av trogna och maktlystna trosfränder, som med sina populistiska budskap om det perfekta demokratiska samhället lyckades skaka fram revolutioner med krig och misär. När det perfekta samhället äntligen kom till stånd, hölls det ihop med en häxjakt som ingen tidigare skådat. Någonstans mellan 50 och 80 miljoner "syndare" fick sätta livet till. 

Den perfekta religionens ledtråd var att fysiskt eliminera sina motståndare och sålunda likrikta folket och skapa den socialistiskt perfekta individen.

Friedrich Nietzsche är kanske mest känd för sin idé om övermänniskan och som kristendomens vedersakare – ett av hans mest berömda citat är "Gud är död". En ny präst vaknade emellertid upp och förvrängde Nietzsches teorier till att passa nazismen. Är det något nytt om jag säger att en ny religion upprepade gamla metoder – alla motståndare och obekväma människor avlivas. Man ville skapa den perfekta ariska människan.

Nu bevittnar vi en mästerligt genomförd operation vars ändamål är att gradvis flytta kontrollen och makten över människornas liv till miljörörelsen och denna gång hette översteprästen Maurice Strong. Han beskriver sin ”Mein Kampf” i essän “Stockholm to Rio: A Journey Down a Generation”.

Vid Earth Summit konferensen i Stockholm 1972 institutionaliserades miljön som en statsangelägenhet och miljöorganisationerna som verktyg för bearbetning av beslutsfattare och den allmänna opinionen. Konferensen leddes och kontrollerades givetvis av Maurice Strong. 

År 1992 hölls den andra Earth Summit konferensen i Rio. Även den leddes och kontrollerades av Maurice Strong. I sitt inledningstal dröjde han vid sin idé om hållbar utveckling som, enligt honom

“kan genomföras genom en medveten strävan till fattigdom, minskad användning av resurser, och bestämda nivåer av kontroll av dödligheten”. 

Han sade också: 

”Alla barn som föds, utöver dem som behövs för att upprätthålla befolkningen på denna nivå, måste nödvändigtvis förgås, om inte plats bereds för dem genom fullvuxna människors död.”

Igen kommer vi in på den makthavande elitens rätt att selektivt bestämma mellan liv och död. Vem står först på kö till gaskammaren? Naturligtvis de individer som motsätter sig miljörörelsens verksamhet. Sedan kommer mindre obekväma, och på slutet ser alla anonyma angivare till att de blir av med sin granne. 

Rätten att styra över världen tas med "den globala uppvärmningen" om vilken Frankrikes president Jacques Chirac sade i ett uttalande år 2000: "För första gången i mänsklighetens historia har vi fått ett verktyg med vilket vi kan regera över hela världen". 

Ottmar Edenhofer från IPCC säger i november 2010:" Vi måste befria oss från illusionen att klimatpolitiken har något att skaffa med miljön. Istället är klimatpolitiken det medel med vilket vi de facto kan omfördela världens rikedomar".

Den västerländska inkvisition som växer fram under den röd-gröna fanan har besmittats av medeltidens läror om trons absoluta rätt över gemene man. Svärdsmissionen ligger ännu i framtiden, men ”plikten” att ange syndare med anonyma anklagelser och bruket av mental tortyr är redan här. Maktruset och demokratins förakt leder till en farlig segregation mellan de ”rättrogna” och ”syndarna”. Naturskyddet och agitationen växer med myndighetens tysta acceptans. Hot mot liv och hälsa avvisas av polisen, och den enskilda individen kan exponeras av medierna för en enda ”felaktig” åsikt utan rätt till upprättelse.

Facebook, Google och många andra har satsat miljoner på att leta efter syndare på internet. Skrivelser som inte passar dessa blockeras och lagstiftning krävs för att yttrandefriheten skall kunna begränsas och felaktiga ordval kriminaliseras. Regeringar (t.ex. Sverige) har kommit överens med Facebook om en direktkontakt för att få bort obekväma inlägg.

Det enda som inte begränsas är hatet mot syndarna. ”Naturvärnarnas” och de ”rättrognas talan” förs av medierna och motargument tystas ner med eller utan svärd. Felaktig litteratur skall spärras – en attack som jag själv hamnat ut för och som påminner om både Stalins och Hitlers sätt att regera.

Pogromerna har inte dött utan kristallnatten lurar än en gång bakom knuten. Var inte oroliga! Den kommer förr eller senare och människans enfald står som garant för utvecklingen.